RODO KWIATY TESS.PL

    Od 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać nowe unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.
    - kiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane
    - jakie prawa zawiązane z danymi osobowymi przysługują osobom , których dane są przetwarzane przez KWIATY TESS.PL .
    - jakie obowiązki spoczywają na Kwiaty Tess.pl jako administratorze strony Państwa danych osobowych .
    - zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
    Poniżej znajdą Państwo wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych .
    Administrator danych osobowych
    Administratorem Państwa danych osobowych jest Kwiaty Tess.pl z siedzibą w Warszawie , 02-641 Warszawa ul. Woronicza/Maklakiewicza 0 , Nip 113-219-54-49 z kapitałem zakładowym 50.000 złotych .
    Dane kontaktowe Administratora
    Można się z nami skontaktować :
    - telefonicznie pod numerem telefonu (22) 646-94-33
    - mailowo: Biuro@kwiatytess.pl
    - listownie przesyłając korespondencje na adres : Kwiaciarnia Tess Teresa Mikulecka , ul. Woronicza/Maklakiewicza 0 , 02-641 Warszawa.
    Cele przetwarzania danych , podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Kwiaty Tess. Pl
    Pani, Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
    -zawarcia umowy i wykonania przyjętego zlecenia ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy- zlecenia
    -marketingu bezpośredniego produktów lub usług w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu , zwłaszcza pod kątem produktów i usług , którymi może być Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit.f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego.
    - badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług- polega na ocenie jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia z naszych produktów i usług
    -badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty i usługi -w zakresie naszego przedmiotu działalności , którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług być może Panią/Pana interesujących .
    - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umowy lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
    - spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego np. wobec Urzędu Skarbowego – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art.6 ust. 1 lit. c RODO)
    Kategorie odbiorców danych
    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być :
    -spółki z nami współpracujące
    - nabywcy wierzytelności np. sąd
    -upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( zwłaszcza organy państwowe)
    -biura informacji gospodarczej
    - pośredniczące w zawieraniu umów
    - świadczące usługi :
    *w zakresie doręczania korespondencji i przesyłek
    *drukarskie i archiwizacyjne
    *marketingowe, komunikacyjne i analityczne ( w tym *organizujące badania satysfakcji i preferencji)
    *obsługi telefonicznej lub elektronicznej
    *płatnicze
    *księgowo-finansowe
    *prawne i windykacyjne
    - firmy z którymi współpracujemy , łącząc oferowanie usługi lub produkty ( nasi partnerzy)
    Okres przechowywania danych
    -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy- zlecenia do momentu jej zrealizowania lub wygaśnięcia .
    -ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawarcia umowy- zlecenia lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.
    -marketingu bezpośredniego produktów lub usług do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jako czasu w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel lub do momentu wniesienia sprzeciwu.
    - badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług
    -badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jako czasu w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel lub do momentu wniesienia sprzeciwu.
    -wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa .
    Przysługujące Pani/Panu prawa
    Ma Pani/Pan prawo do :
    -dostępu do treści swoich danych osobowych , ich sprostowania( poprawienia , uzupełnienia) , ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia
    W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z  Kwiaty Tess .pl.
    - do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania , że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
    Prawo do sprzeciwu
    Ma Pani/Pan prawo , bez względu na przyczynę , do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego , w tym profilowania . Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego , w tym profilowania, Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.
    Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:
    -badanie satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług.
    -badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszej działalności
    - ustalenia , dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową – zleceniem lub z przetwarzaniem danych osobowych.
    Przyczyną tego sprzeciwu powinna być Pani/Pana szczególna sytuacja . Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu – celach co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia , dochodzenia lub obrony przed roszczeniami .
    W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Kwiaciarnia Tess Teresa Mikulecka z siedzibą w Warszawie , 02-641 Warszawa ul. Woronicza/Maklakiewicza 0 lub inspektorem ochrony danych .
    Informacje o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania
    Podanie danych osobowych było dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy- zlecenia i jego wykonania .